ЈВП "Србијаводе"

ЈВП "Србијаводе"{desctiption}

Делатност ЈВП „Србијаводе“ од општег интереса утврђена Законом о водама je:
1) уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, и то:
изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока;
изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за одводњавање у јавној својини;
изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са законом;
спровођење одбране од поплаве,
2) уређење и коришћење вода, и то:
израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у јавној својини,
3) заштита вода од загађивања, и то:
праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења;
уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог закона и других подручја која на њих имају утицаја,
4) остали послови од општег интересауправљања водама.

ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље предузеће/организацију у све три категорије, а можете дати глас и само у једној или две категорије.