Ciljevi akcije

Pokretanje akcije “Prijatelj porodice” ima osnovni cilj podizanje svesti o značaju povezivanja rada i roditeljstva i kreiranja takve radne sredine u kojoj će zaposleni imati mogućnost da daju svoj maksimum, a da se istovremeno održi balans između posla i porodice. U moderno doba ključni izazov uspešne kompanije jeste da zadrži talentovane i vredne radnike, da im pruži uslove u kojima će oni biti srećniji, zadovoljniji, pa samim tim i produktivniji. To je izazov i proces koji podrazumeva kreiranje odnosa poverenja između poslodavca i zaposlenog i radne atmosfere u kojoj će zaposleni moći da ostvari svoje profesionalne i životne ciljeve, poboljšavajući time i kvalitet života cele porodice.

Nagrađivanjem najboljih primera usklađivanja posla i porodičnog života, daće se podsticaj i drugim preduzećima i organizacijama da obrate još više i bolje pažnju na sve elemente saradnje u cilju postizanja najboljih rezultata po preduzeće, zaposlenog i društvenu zajednicu u celini.

Uvereni smo da će to dovesti u kraćem i srednjem roku do boljih rezultata poslovanja preduzeća i kvalitetnijeg života ljudi, a u srednjem/dužem roku do većeg nataliteta, viših standarda privređivanja, boljih rezultata privrede i porasta opšteg životnog blagostanja.

Akcija “Prijatelj porodice” je naredni korak u postizanju opštih ciljeva koji treba da doprinesu boljitku privrede i društva i poboljšanju stope nataliteta u Srbiji. “Prijatelj porodice” predstavljaće značajnu kariku i podršku svim naporima u kreiranju zdrave radne atmosfere, viših standarda u pogledu usklađivanja rada i roditeljstva i uspešnije i konkurentnije privrede, što sve treba da dovede i do značajnih rezultata populacione politike koju vodi Vlada Republike Srbije.


Prijavite se

Da biste učestvovali u akciji Prijatelj porodice 2018, neophodno je da se prijavite i popunite upitnik sa podacima u vezi sa vašim preduzećem ili organizacijom. Sva privredna društva, koja su članovi PKS, mogu da konkurišu za nagradu "Prijatelj porodice". Kategorije su: mala i srednja preduzeća; velika preduzeća i javna preduzeća / većinski državna preduzeća.